آموزش تعمیرات نمایشگر ترازوی دیجیتال

آموزش تعمیرات نمایشگر ترازوی دیجیتال

ترازوی دیجیتال فروشگاهی دارای سه ردیف نمایشگر می باشد. که بخش فوقانی به نمایش وزن اختصاص دارد و در قسمت میانی این صفحه نمایشگر قیمت کل و در ردیف پایین قیمت واحد نمایش داده می شود.

آموزش تعمیرات نمایشگر ترازوی دیجیتال

راه اندازی ترازوی فروشگاهی در مدلی دیگر از ترازو های دیجیتال که دارای صندوق نیز می باشند در آموزش تعمیرات ترازوی دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد در راه اندارزی این نوع ترازوی دیجیتال  در ابتدا باید مجموعه سیستم توزین و صندوق را در مکانی مناسب قرار داد  و محل قرار گرفتن این سیستم باید کاملا مسطح و موازن باشد و سطحی کاملا افقی باشد.و از میدان های مغناطیسی دور باشد و جایگاهی کاملا ثابت را داشته باشد  و سیستم توزین در جای مناسبی قرار بگیرد که صفحه نمایشگر در دید کامل مشتریان باشد.  و همچنین فضای کافی برای باز شدن کشوی صندوق موجود باشد و همچنین جایگاهی با اممنیت بالا باشد.

در آموزش تعمیرات ترازوی دیجیتال برای ادامه راه اندازی این سیتم اشاره می شود به اینکه پس از اطمینان از جایگاه قرار گرفتن دستگاه باید اتصال برق دستگاه را برقرار نمود . در آموزش تعمیرات ترازوی دیجیتال به این نکته اشاره می شود که چنانچه در حین کار ترازوی دیجیتال مشکلی بوجود آمد و روی صفحه ترازوی دیجیتال ارور آمد باید ترازو را خاموش کرده و برق ترازو را قطع نماییم  و صفحه توزین را کاملا خالی کرده و پس از اطمینان از خالی بودن مجدادا دستگاه را روشن و شروع به کار می نماییم.که در آموزش تعمیرات ترازوی دیجیتال به این نکته تاکید شده است.