آموزش تعمیرات مکانیکی دستگاه فتوکپی

این سه گروه از اجزا شامل بدنه و اجزای مکانیکی و اجزای الکترو نیکی می باشد یکی لز تکه های مورد استفاده در بدنه دستگاه های فتو کپی سرپوش اسناد می باشد که در اصطلاح عامیانه درب دستگاه گفته می شود در واقع اسکن و کپی اسناد برای بهتر عمل کردن و بالا بودن کیفیت  اسکن بهتر است در زمان انجام عملیات از سرپوش و یا کاور استفاده نمود در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی فرا می گیریم که این سر پوشی که روی اسناد و مدارک قرار خواهد گرفت به صورت متحرک بوده که برای انجام کار کپی برداری باید این سر پوش را رو به بالا برد و  سند را روی صفحه شیشه ای دستگاه قرار داده در شرایط مناسب تنظیم نموده و درب یا سر پوش دستگاه فتو کپی را پایین آورده و روی سند قرار می دهیم که از کیفیت کار کاسته نشود. قسمت بعد میز اسنادمی باشد که به آن شیشه اسناد و یا شیشه ار ژینال هم می گویند  و برای اسکن نمودن سند و شروع کار کپی برداری باید سند روی شیشه اسناد قرار بگیرد. قسمتی دیگر که در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی با آن آشنا می شویم سی نی خروجی کاغذ می باشد. اسناد پس از انجام عملیات کپی از این قسمت خارج و روی سینی خروجی کاغذ قرار خواهد گرفت.

3%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%be%db%8c

تعمیر دستگاه فتوکپی

و آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی در قسمتی دیگر ضامن آزاد کننده کاست را مورد بررسی قرار می دهد.که برای بیرون آمدن کاست کاغذ باید ضامن آزاد کننده کاست را گرفته و به سمت بالا هل می دهیم و به سمت بیرون می کشیم و پس از آن می توانیم درون آن کاغذ قرار دهیم قسمتی بعد که در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی مورد بررسی قرار می گیرد راهنمای تغذیه دستی می باشد زمانی که می خواهید کاغذ را به صورت تک برگ در محل تغذیه سینی تغذیه دستی می باشد  که برای مواقعی که بخواهیم یک کپی تک برگی تک برگ قرار دهیم باید ابتدا صفحه متحرک یا راهنمای تغذیه را با اندازه سایز کاغذ تنظیم نمود و در قسمتی دیگر از آموزش تعمیرات فتوکپی پانل اپراتوری را مورد بررسی قرار خواهیم داد اینئ قسمت مانند یک صفحه کلید کوچک نمایانگر کلید های مختلف برای تنظیم سایز و تعداد و خاموش و روشن نمودن و یا اوجموری این جنین می باشد که در کل می توان گفت این قسمت از دستگاه فتوکپی وظیفه انجام کلیه فرمانها و مدیریت انجام کار کل دستگاه کپی را بر عهده دارد که در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی به آن پرداخته می شود