آموزش سرفصل های مهم ای سی یو

در سر فصل هایی دیگر از آموزش تعمیرات ای سی یو می پردازیم به مقایسه کلی سیستم های ربا تیک با سیستم های مکانیکال خودرو ها تاریخچه سیستم نیمه انژکتوری و به وجود آمدن سیستم های ای سی ام و بررسی سیستم های نیمه انژکتوری و تفاوت آن با سیستم های استاتیک و بررسی  علت های حذف سیستم های نیمه انژکتوری و معایب آن.

همچنین در آموزش تعمیرات ای سی یو ها می پردازیم به انواع سنسور ها و عملکرد آن ها در این سیستم و همچنین تو ضیحاتی در رابطه با سنسور های اصلی  مکانیزم کار کرد سنسور های کمکی و ارتباط سنسور های اصلی با ای سی یو که در این قسمت آموزش تعمیرات ای سی یو مورد بررسی قرار می گیرد.

آموزش سر فصل های ای سی یو

همچنین آموزش تعمیرات ای سی یو شامل بررسی ارتباط سنسور های کمکی با ای سی یو  و همچنین تشریح سیستم و ایرینگ منبع های ولتاژمورد نیاز در ای سی یو  وهمچنین از دیگر قسمت های قابل بررسی در آموزش تعمیرات ای سی یو میتوان به تشریح سیستم سیگنال انواع سیستم ها در ای سی یو  و انواع محافظ در سیستم و ایرینگپرداخت و از دیگر سر فصل های مورد بررسی در آموزش تعمیرات ای سی یو میتوان اشاره کرد به بررسی علل مشکلات کاربری در به وجود آمدن خرلبی های ای سی یو و همچنین معرفی انواع حافظه ای سی یو . آموزش تعمیرات ای سی یو همچنین شامل معرفی حافظه اصلی و معرفی انواع میکرو و روش های شناسایی آن ها. همچنین در قسمت بعدی از آموزش تعمیرات ای سی یو آشنا می شویم با انواع میکرو های قابل برنامه ریزی و انواع میکره های غیر قابل برنامه ریزی همچنین معرفی حافظه ثابت و انواع فلش ها و محتویات حافظه اصلی

قسمت دیگر آموزش تعمیرات ای سی یو ها شامل جایگاه مقادیر اولیه سنسور ها در برنامه ریزی آن و همچنین تشریح سیستم جایگاه کد یا ایمو بلایزرو همچنین تشریح انواع کد های خطای نمایش داده شده توسط سیستم می شود

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی