آموزش تعمیر دستگاه حضور و غیاب

آموزش تعمیر دستگاه حضور و غیاب

آموزش تعمیر دستگاه حضور و غیاب : دعوای بین کارمند و کارگر و کارفرما در مورد اینکه فلان روز کی آمدی و یا فلان روز کی رفتی همیشه بوده.

کارفرما همیشه به کارگر میگوید که دیر آمدی و زود رفتی.

کارگر هم همیشه عکس آنرا را مدعی است اینکه زودتر آمده و دیر تر رفته.

برای حل این مشکل راه حل هایی موجود است:

اول اینکه همینطور جنگ را طرفین ادامه دهند.

دوم اینکه از دفاتر حضور و غیاب استفاده کنند.

در این صورت باز هم احتمال خطا هست و آن اینکه ممکن است ساعت را دستی زود بزنند و یا دیر.

آموزش تعمیرات  دستگاه های حضور و غیاب

اما گزینه سوم این است که از دستگاه های حضور و غیاب استفاده کنند.

این بهترین حالت ممکن است.

نه کارفرما و نه کارگر نمیتوانند مدعی باشند همه چیز مشخص و معلوم است و از روی اثر انگشت و یا کارت برنامه ریزی میشود.

مجتمع فنی ملی پایتخت در راستای ارتقاء دوره های الکترونیکی و تعمیراتی خود همیشه پیشگام بوده است.

دوره آموزش تعمیرات دستگاه های حضور و غیاب نیز از این قاعده مستثنا نیست

 

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی